SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 29/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Reumatologicznej SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Dokumenty do pobrania

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 28/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Dokumenty do pobrania

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 25.06.2019r. godz. 10.00

Dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego oraz outsourcing świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej RTG dla SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Dokumentacja - pobierz

Formularze aktywne - pobierz

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 27/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Dokumenty do pobrania

DT-2/2017                                                                                                                                                                         31.05.2017

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU

„Przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym”
działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego informujemy, że dialog techniczny zostaje zakończony z dniem 31 maja 2017r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO DIALOGU
1.    Informacja o dialogu technicznym została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.spzosmswia.opole.pl w dniu 15 maja 2017r.
2.    Zgłoszenie do udziału w dialogu złożyły następujące firmy:
•    Climatic Sp. z o.o. Sp.k., Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice;
•    Cadolto Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław;
3.    W dniu 18 maja 2017r. Komisja ds. przeprowadzenia dialogu technicznego dokonała oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. Zgodnie z  pkt. IV ust. 2 lit. a-b Ogłoszenia o dialogu technicznym ocenie podlegały następujące wymagania:
a. dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu,
b. lista referencyjna zrealizowanych inwestycji w zakresie bloków operacyjnych  
o powierzchni nie mniejszej niż 700m².
4.    Po przeprowadzeniu oceny złożonych wniosków Komisja zarekomendowała dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym następujących Uczestników:
•    Climatic Sp. z o.o. Sp.k., Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice;
•    Cadolto Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław;
5.    W dniu 18 maja 2017r. oraz 24 maja 2017r. przesłano firmom jak wyżej drogą mailową podstawowy i uzupełniający zestaw pytań dotyczących Dialogu Technicznego.
6.    Odpowiedzi na podstawowy zestaw pytań Zamawiający uzyskał od obu firm, natomiast na pytania uzupełniające odpowiedziała tylko firma Climatic Sp. z o.o. Sp.k.
7.    Wnioski dialogu technicznego – uzyskane informacje oraz ich wpływ na dokumentację przetargową:
Podstawowym celem przeprowadzenia powyższego dialogu było uzyskanie przez Zamawiającego informacji  służących do opracowania dokumentacji Zamówienia, w tym w szczególności: zagadnień technicznych, technologicznych, wykonawczych, organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych oraz logistycznych przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy dla Zamówienia.
Dzięki dialogowi technicznemu Zamawiający uzyskał możliwość skonkretyzowania swoich potrzeb w sposób maksymalnie efektywny, a w konsekwencji przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy w sposób odpowiadający aktualnym wymaganiom i standardom rynkowym. Zamawiający uzyskał specjalistyczna wiedzę potrzebną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dialog techniczny pozwolił także Zamawiającemu na zoptymalizowanie budżetu jaki planuje on przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego.
8.    Zamawiający zamieszczając informację na swojej stronie internetowej o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dopełnił obowiązku, który wynika z art. 31b ustawy PZP.
9.    Zgodnie z art. 31c ustawy PZP Zamawiający zamieści informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zmówieniu, którego dotyczył dialog techniczny.
10.    Zgodnie z art. 31d ustawy PZP Zamawiający gwarantując zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w trakcie postępowania przetargowego przewidzi możliwość zwrócenia się do Zamawiającego o uzyskanie dodatkowych informacji o wpływie zastosowanego dialogu technicznego na przygotowanie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa nie zostaną udostępnione). Uczestnictwo w dialogu technicznym nie prowadzi do wykluczenia wykonawcy, który uprzednio brał udział w dialogu technicznym. Zamawiający informuje jednak, że doradztwo firm będących Uczestnikami dialogu technicznego nie przełoży się na ich preferencyjne traktowanie i wybór wykonawcy zamówienia publicznego.


Osoba sporządzająca protokół: Katarzyna Jarosz


ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU:


JACEK BARTOSZ
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu