SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - wykonywanie zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii chorób tarczycy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie - pobierz

Materiały Informacyjne i SWKO - pobierz

Załącznik Nr 1 - Charakterystyka JGP - pobierz

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - pobierz

OGŁOSZENIE KONKURSU

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu.

 

          Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie podania oraz dokumentów, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 luty 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.Dz.U.2018.393), poświad­czonych za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o niekaralności.

          Wymagane kwalifikacje określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaga­nych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędą­cych przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896) – Pracownicy działalności podstawowej Lp. 24.

          Dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia, będą dostępne w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Opolu, w pokoju 318, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

          Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, 45-075 Opole, ul. Krakowska 44, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Tarapii Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu" wraz z podaniem imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Mieszkania nie zapewniamy.    

 

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Opolu

Jacek Bartosz

Załączniki do pobrania:

1) Ogłoszenie

2) Klauzula informacyjna

 

 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu odwołuje konkurs ofert nr 6/2019 w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego-pobierz

Informacja o wyborze ofert w konkursie na zabezpieczenie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA w Opolu-pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie - pobierz

Materiały Informacyjne - pobierz

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - pobierz