Najwyższa jakość świadczeń medycznych.

Nieustanne dążenie do doskonałości.

MISJA SP ZOZ MSWiA w OPOLU

 

Misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu jest udzielanie mieszkańcom województwa opolskiego i innych regionów RP najwyższej jakości wysokospecjalistycznej opieki medycznej, połączonej z edukacją zdrowotną oraz rozwojem działań z zakresu promocji zdrowia, ze szczególnym wyróżnieniem służb mundurowych.

Zgodnie ze statutem nasza placówka realizuje zadania, w celu zapewnienia wszystkim pacjentom niezbędnych świadczeń medycznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego, podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej, rehabilitacji oraz orzecznictwa w formie ambulatoryjnej, stacjonarnej i doraźnych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów służb mundurowych i pacjentów ubezpieczonych na podstawie umów z NFZ.

 

Polityka Jakości

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

 

Świadczymy specjalistyczne i kompleksowe usługi medyczne, zgodnie z wymaganiami prawnymi ioczekiwaniami pacjentów. Dla rozwijania ich jakości i ciągłego doskonalenia wdrożyliśmy system zarządzania jakością, zgodny z normą międzynarodową ISO 9001:2008.

Polityka Jakości jest publicznym zobowiązaniem wobec pacjentów i stron zainteresowanych, jest znana ipopierana przez pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu.

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu określa kierunki działania Zakładu, zapewnia środki na ich realizację oraz ustanowia cele dla:

  • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz doskonalenia oferowanych usług,

  • doskonalenia działań organizacyjnych i technicznych dla poprawiania warunków leczenia pacjenta,

  • rozszerzania zakresu świadczonych usług medycznych,

  • podnoszenia kwalifikacji personelu mającego wpływ na świadczenie specjalistycznych usług medycznych,

  • zapewnienia ciągłego nadzoru nad podwykonawcami realizującymi usługi medyczne i pozamedyczne,

  • sukcesywnego wprowadzania i modyfikacji systemów informatycznych,

  • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrażanego systemu zarządzania jakością.

Jako placówka z wieloletnim doświadczeniemdążymy do tego, aby aktywnie reagować na potrzeby i oczekiwania naszych aktualnych oraz przyszłych pacjentów,

a także poszerzać ofertę naszych usług o nowe metody terapii.

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu ustanawia, podczas przeglądów zarządzania, szczegółowe cele jakościowe dla wszystkich szczebli organizacyjnych oraz zapewnia zasoby i środki umożliwiające realizację przyjętych celów.