RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SP ZOZ MSWIA W OPOLU

Zgodnie art. 53 a  ust.1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022.633 z późn. zm.) Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządza i udostępnia raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

rok 2020

 rok 2021