Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 869

Deklaracja dostępności serwisu

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.spzozmswia.opole.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: rok 2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.07.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać ich zawartość.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.12.2020 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Wieczorek.
kontakt tel. : 77 401 14 44
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  Opolu mieści się w dwu połączonych ze sobą budynkach  - Przychodni oraz Szpitala. Wejścia do budynków znajdują się od strony ul. Wojciecha Korfantego.

Wejście do budynku Przychodni ( tam mieści się również administracja jednostki) jest wyposażone w zewnętrzną platformę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym. Poruszanie się między piętrami gdzie znajdują się poszczególne gabinety umożliwia winda wewnętrzna. Budynek przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

Do budynku Szpitala można dostać się wejściem głównym lub wejściem przez Izbę Przyjęć. Przy wejściu głównym zainstalowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

Jednostka nie posiada własnych miejsc parkingowych. Wzdłuż ulicy Wojciecha Korfantego znajdują się miejsca parkingowe obszaru płatnego parkowania miasta Opole.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W jednostce jest dostępny tłumacz języka migowego.