SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.

Załączniki:

1) ogłoszenie - pobierz

2) wzór umowy, klauzula informacyjna - pobierz

3) szczegółowe warunki konkursu - pobierz

4) formularz ofertowy - pobierz

Informacja o wyborze oferty w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w SP ZOZ MSWiA w Opolu.-pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Załączniki:

1) klauzula informacyjna - pobierz

2) ogłoszenie - pobierz

3) wzór umowy - pobierz

4) szczegółowe warunki konkursu - pobierz 

5) formularz ofertowy - pobierz

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 25.06.2019r. godz. 10.00

Dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego oraz outsourcing świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej RTG dla SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Dokumentacja - pobierz

Formularze aktywne - pobierz

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologicznego Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu.

     Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie podania oraz dokumentów, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 luty 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.Dz.U.2018.393), poświad¬czonych za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o niekaralności.
     Wymagane kwalifikacje określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaga-nych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędą¬cych przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896) – Pracownicy działalności podstawowej Lp. 24.
      Dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia, będą dostępne w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Opolu, w pokoju 318, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w terminie 20 dni od dnia ukazania się ogłoszenia pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, 45-075 Opole, ul. Krakowska 44, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologicznego Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu" wraz z podaniem imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Mieszkania nie zapewniamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Opolu

Jacek Bartosz

Załączniki do pobrania:

1) Ogłoszenie - oryginał

2) Klauzula informacyjna