OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologicznego Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu.

     Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie podania oraz dokumentów, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 luty 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.Dz.U.2018.393), poświad¬czonych za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o niekaralności.
     Wymagane kwalifikacje określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaga-nych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędą¬cych przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896) – Pracownicy działalności podstawowej Lp. 24.
      Dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia, będą dostępne w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Opolu, w pokoju 318, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w terminie 20 dni od dnia ukazania się ogłoszenia pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, 45-075 Opole, ul. Krakowska 44, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologicznego Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu" wraz z podaniem imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Mieszkania nie zapewniamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Opolu

Jacek Bartosz

Załączniki do pobrania:

1) Ogłoszenie - oryginał

2) Klauzula informacyjna

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu.

     Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie podania oraz dokumentów, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 luty 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.Dz.U.2018.393), poświadczonych za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o niekaralności.
     Wymagane kwalifikacje określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędą¬cych przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896) – Pracownicy działalności podstawowej Lp. 24.
     Dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia, będą dostępne w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Opolu, w pokoju 318, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
     Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, 45-075 Opole, ul. Krakowska 44, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu" wraz z podaniem imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Mieszkania nie zapewniamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Opolu

Jacek Bartosz

 

Załączniki do pobrania:

1) Ogłoszenie - oryginał

2) Klauzula informacyjna

 

DT-1/2017                                                 31.05.2017

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU

„Przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym”
działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego informujemy, że dialog techniczny zostaje zakończony z dniem 31 maja 2017r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO DIALOGU
1.    Informacja o dialogu technicznym została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.spzosmswia.opole.pl w dniu 07 kwietnia 2017r.
2.    Zgłoszenie do udziału w dialogu złożyły następujące firmy:
•    Medicavera Sp. z o.o., ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin;
•    Alvo Sp. z o.o., ul. Południowa 21a, 64-030 Śmigiel;
3.    W dniu 11 kwietnia 2017r. Komisja ds. przeprowadzenia dialogu technicznego dokonała oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. Zgodnie z  pkt. IV ust. 2 lit. a-b Ogłoszenia o dialogu technicznym ocenie podlegały następujące wymagania:
a. dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu,
b. lista referencyjna zrealizowanych inwestycji w zakresie bloków operacyjnych  
o powierzchni nie mniejszej niż 700m².
4.    Po przeprowadzeniu oceny złożonych wniosków Komisja zarekomendowała dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym następujących Uczestników:
•    Medicavera Sp. z o.o., ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin;
•    Alvo Sp. z o.o., ul. Południowa 21a, 64-030 Śmigiel;
5.    W dniu 13 kwietnia 2017r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Alvo Sp. z o.o. Śmigiel – protokół w załączeniu.
6.    W dniu 18 kwietnia 2017r.  odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Medicavera Sp. z o.o. Szczecin  – protokół w załączeniu.
7.    Wnioski dialogu technicznego – uzyskane informacje oraz ich wpływ na dokumentację przetargową:
Podstawowym celem przeprowadzenia powyższego dialogu było uzyskanie przez Zamawiającego informacji o najnowszych, najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie wyposażenia bloku operacyjnego, tj. sprzętu na trwale związanego z modułem, aparatury i sprzętu medycznego mobilnego, zabudowy monitorów, systemu integracyjnego bloku operacyjnego itp. Dzięki dialogowi technicznemu Zamawiający uzyskał możliwość skonkretyzowania swoich potrzeb w sposób maksymalnie efektywny, a w konsekwencji przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy w sposób odpowiadający aktualnym wymaganiom i standardom rynkowym. Zamawiający uzyskał specjalistyczna wiedzę potrzebną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dialog techniczny pozwolił także Zamawiającemu na zoptymalizowanie budżetu jaki planuje on przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego w części dotyczącej sprzętu i aparatury medycznej na trwale związanego z modułem oraz na skonfrontowanie swoich potrzeb z możliwościami wykonawców oraz rozwiązaniami na rynku.
8.    Zamawiający zamieszczając informację na swojej stronie internetowej o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dopełnił obowiązku, który wynika z art. 31b ustawy PZP.
9.    Zgodnie z art. 31c ustawy PZP Zamawiający zamieści informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zmówieniu, którego dotyczył dialog techniczny.
10.    Zgodnie z art. 31d ustawy PZP Zamawiający gwarantując zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w trakcie postępowania przetargowego przewidzi możliwość zwrócenia się do Zamawiającego o uzyskanie dodatkowych informacji o wpływie zastosowanego dialogu technicznego na przygotowanie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa nie zostaną udostępnione). Uczestnictwo w dialogu technicznym nie prowadzi do wykluczenia wykonawcy, który uprzednio brał udział w dialogu technicznym. Zamawiający informuje jednak, że doradztwo firm będących Uczestnikami dialogu technicznego nie przełoży się na ich preferencyjne traktowanie i wybór wykonawcy zamówienia publicznego.


Osoba sporządzająca protokół: Katarzyna Jarosz


ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU:


JACEK BARTOSZ
SP ZOZ MSWiA w Opolu

DT-2/2017                                                                                                                                                                         31.05.2017

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU

„Przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym”
działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego informujemy, że dialog techniczny zostaje zakończony z dniem 31 maja 2017r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO DIALOGU
1.    Informacja o dialogu technicznym została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.spzosmswia.opole.pl w dniu 15 maja 2017r.
2.    Zgłoszenie do udziału w dialogu złożyły następujące firmy:
•    Climatic Sp. z o.o. Sp.k., Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice;
•    Cadolto Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław;
3.    W dniu 18 maja 2017r. Komisja ds. przeprowadzenia dialogu technicznego dokonała oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. Zgodnie z  pkt. IV ust. 2 lit. a-b Ogłoszenia o dialogu technicznym ocenie podlegały następujące wymagania:
a. dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu,
b. lista referencyjna zrealizowanych inwestycji w zakresie bloków operacyjnych  
o powierzchni nie mniejszej niż 700m².
4.    Po przeprowadzeniu oceny złożonych wniosków Komisja zarekomendowała dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym następujących Uczestników:
•    Climatic Sp. z o.o. Sp.k., Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice;
•    Cadolto Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław;
5.    W dniu 18 maja 2017r. oraz 24 maja 2017r. przesłano firmom jak wyżej drogą mailową podstawowy i uzupełniający zestaw pytań dotyczących Dialogu Technicznego.
6.    Odpowiedzi na podstawowy zestaw pytań Zamawiający uzyskał od obu firm, natomiast na pytania uzupełniające odpowiedziała tylko firma Climatic Sp. z o.o. Sp.k.
7.    Wnioski dialogu technicznego – uzyskane informacje oraz ich wpływ na dokumentację przetargową:
Podstawowym celem przeprowadzenia powyższego dialogu było uzyskanie przez Zamawiającego informacji  służących do opracowania dokumentacji Zamówienia, w tym w szczególności: zagadnień technicznych, technologicznych, wykonawczych, organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych oraz logistycznych przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy dla Zamówienia.
Dzięki dialogowi technicznemu Zamawiający uzyskał możliwość skonkretyzowania swoich potrzeb w sposób maksymalnie efektywny, a w konsekwencji przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy w sposób odpowiadający aktualnym wymaganiom i standardom rynkowym. Zamawiający uzyskał specjalistyczna wiedzę potrzebną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dialog techniczny pozwolił także Zamawiającemu na zoptymalizowanie budżetu jaki planuje on przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego.
8.    Zamawiający zamieszczając informację na swojej stronie internetowej o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dopełnił obowiązku, który wynika z art. 31b ustawy PZP.
9.    Zgodnie z art. 31c ustawy PZP Zamawiający zamieści informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zmówieniu, którego dotyczył dialog techniczny.
10.    Zgodnie z art. 31d ustawy PZP Zamawiający gwarantując zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w trakcie postępowania przetargowego przewidzi możliwość zwrócenia się do Zamawiającego o uzyskanie dodatkowych informacji o wpływie zastosowanego dialogu technicznego na przygotowanie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa nie zostaną udostępnione). Uczestnictwo w dialogu technicznym nie prowadzi do wykluczenia wykonawcy, który uprzednio brał udział w dialogu technicznym. Zamawiający informuje jednak, że doradztwo firm będących Uczestnikami dialogu technicznego nie przełoży się na ich preferencyjne traktowanie i wybór wykonawcy zamówienia publicznego.


Osoba sporządzająca protokół: Katarzyna Jarosz


ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU:


JACEK BARTOSZ
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu

OGŁOSZENIE Z DNIA 10.04.2017r.

O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Opolu zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 30,42 m² wraz
z dostępem do mediów w budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu przez okres: 24 miesięcy.

Warunkiem złożenia ofert jest złożenie oferty na Formularzu Ofertowym wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru, który dostępny jest na stronie internetowej: www.spzozmswia.opole.pl

Oferty na wynajem lokalu użytkowego należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 30,42 m² znajdującego się w Przychodni SP ZOZ MSWiA
w Opolu” do dnia: 13.04.2017r. do godz. 12.00 w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Opolu przy
ul. Krakowskiej 44, 45-075 Opole, pokój 311 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2017r. o godz. 12.15 w Dziale AG, pokój 305.

Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej: www.spzozmswia.opole.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 77 401 11 16.

Czynsz minimalny za 1 m² powierzchni wynosi 40,00 netto + VAT

Oprócz miesięcznego czynszu wynajmu Wynajmującego obejmować będą miesięczne opłaty eksploatacyjne za świadczenia dodatkowe obejmujące: ciepłą wodę, zimną wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wywóz nieczystości, itp., które obliczane będą proporcjonalnie do wynajętej powierzchni stosownie do obciążeń Wynajmującego
z tego tytułu.

SP ZOZ MSWiA w Opolu zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.